Ingen moms på IMD enligt Skatterättsnämnden

I slutet av februari kom Skatterättsnämnden med sitt utlåtande gällande om det ska debiteras moms eller ej på el, gas eller vatten som debiteras efter faktisk förbrukning. Skatterättsnämnden går glädjande på de stora bostadsorganisationernas (Fastighetsägarna, SABO, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och HSB) linje och anser att detta även i fortsättningen ska vara momsfritt.

– Hyreslagstiftningen säger att även om el, gas och vatten debiteras efter förbrukning är det en del av hyran. Det går därför inte att bryta ut förbrukningen från hyran och momsbelägga den del av hyran, resonerar Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna.

Skatterättsnämnden anser att el och vatten är en nödvändighet för att kunna använda lägenheten som bostad och ska betraktas som en helhet, även om individuell mätning och debitering av vatten och el görs. Därför ska IMD även fortsättningsvis vara undantagna från moms anser Skatterättsnämnden.

Skatteverket har dock överklagat Skatterättsnämndens beslut men inget ytterligare beslut är fattat eller prövat ännu.

GDPR-säkra er förening!

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny förordning som började gälla 25 maj 2018. Syftet med den nya förordningen är bland annat att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Styrelsen i en bostadsrättsförening ansvarar för att all hantering av personuppgifter för föreningens medlemmar och hyresgäster följer GDPR-förordningen. Det är därför mycket viktigt att styrelsen ansvarar för att dokumentationen följs, oavsett storlek på föreningen. En förening som inte lever upp till de nya kraven kan drabbas av sanktionsavgifter.

Den nya förordningen har väckt många frågor och många styrelseledamöter känner sig osäkra på vilka åtgärder de behöver vidta för att GDPR-säkra sin förening.

Vi kan nu, tillsammans med Riksbyggen, erbjuda alla våra kunder ett startpaket för att komma igång med arbetet med GDPR. Startpaketet innehåller olika verktyg i form av bland annat checklistor, riktlinjer och mallar som ska hjälpa styrelsen att säkerhetsställa att förordningen följs.

Nya momsregler gällande IMD (individuell mätning och debitering)

I början av 2018 kom  Skatteverket med ett nytt ställningstagande (Dnr: 202 54979-18/111) gällande deras synsätt vid en hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten. I ställningstagandet har Skatteverket uttalat att moms ska läggas på faktureringen av individuell mätning och debitering (IMD) av el, gas och vatten.

En hyresvärds uthyrning av fastighet till hyresgäster är som huvudregel undantagen skatteplikt. Undantaget omfattar även hyresvärdens tillhandahållande av t.ex. el, gas och vatten till sina hyresgäster om tillhandahållandet är en del av uthyrningen av fastigheten.

Enligt Skatteverkets ställningstagande är tillhandahållandet av el, gas eller vatten – om debitering sker utifrån faktisk förbrukning – en separat transaktion skild från uthyrningen och därmed skattepliktigt.

Detsamma ska enligt Skatteverket gälla, om debitering sker löpande med schablonbelopp med avstämning och fakturering sker mot faktisk förbrukning i efterhand.

Många ifrågasätter Skatteverkets ställningstagande eftersom det inte är fullt förenligt med hyres- eller bostadsrättslagstiftningen. De stora aktörerna på marknaden har begärt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden i olika frågeställningar men än så länge har de inte kommit med något svar eller nytt besked. Detta innebär att det är Skatteverkets regler som gäller och måste följas tills att det kommer något nytt besked.

 

 

E-faktura

För att minska post och miljöpåverkan kommer vi att from 1 januari 2019 koppla på E-faktura för alla våra föreningar. E-faktura innebär att avimottagaren får sin betalningsavi direkt in på sin bank och betalning görs smidigt via internetbanken efter godkännande av betalaren. Det är helt frivilligt för medlemmar och hyresgäster att koppla på sig på E-faktura och de som inte aktivt ansöker om E-faktura kommer att fortsätta att få sina avier på papper precis som vanligt.

Läs mer om du ansöker om att betala dina avier via E-faktura här > 

Kundevent - Föreläsning om GDPR och Hållbarhet 30 oktober 2018

Vi på RBEkonomi vill hålla våra kunder uppdaterade i aktuella ämnen som kan ge mervärde i styrelsearbetet. Vi har därför bjudit in två föreläsare inom de aktuella ämnena GDPR och Hållbarhetsfrågor.

Föreläsningen är kostnadsfri för alla våra kunder och vi kommer att bjuda på tilltugg i form av smörgås och dryck.

GDPR

Vad behöver ni som styrelse tänka på?

Den 25:e maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft som ersätter den tidigare Personuppgiftslagen PUL. Monika Samuelsson, GDPR-expert från Spora Steria, kommer ge en introduktion till vad GDPR handlar om. ge exempel på hur det berör era föreningar och vad ni behöver göra för att uppfylla kraven.

Hållbarhet

Hur kan er bostadsrättsförening bidra till ett mer hållbart samhälle?

Efter en sommar med bränder och torka och fler och fler nyheter om klimatförändringar är vi många som funderar på hur vi kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Therese Berg, hållbarhetschef på Riksbyggen, berättar om hur planeten mår och vad man som bostadsrättsförening kan göra på området hållbarhet.

Information

Plats: Deloitte, Rehnsgatan 11, Stockholm
När: Tisdagen den 30/10 kl 18:00-20:00
(registrering och välkomstmingel med tilltugg från 17:30)

Anmälan
Maila namn på deltagare, förening och telefonnummer till administration@rbekonomi.se.
Sista anmälningsdag: fredag 26/10

(Utebliven avbokning debiteras med 350 kr/person)

E-signering

Vi på RBEkonomi jobbar aktivt för att ligga i framkant med nya tekniska och miljömässigt hållbara lösningar. Nu introducerar vi nästa steg i digitaliseringen för våra kunder.

Idag lanserar vi den efterlängtade funktionen E-signering i vår populära styrelseportal, vilket innebär att styrelsen kan signera dokument digitalt. Signering kan även ske av externa parter, allt som behövs är en mailadress. Funktionen kan användas på flera olika sorters dokument, såsom protokoll, avtal och hyreskontrakt. Det signerade dokumentet får ett verifikat som gör signeringen juridiskt bindande.

Vi hoppas att denna nyhet ska förenkla och effektivera styrelsens administrativa arbete!

Ny lag om ekonomiska föreningar

Ny lag om ekonomiska föreningar trädde i kraft den 1 juli 2018.

I mångt och mycket överensstämmer den med den tidigare men på vissa punkter skiljer den sig åt vilket påverkar såväl bostadsrättsföreningar som kooperativa hyresrättsföreningar. Nedan sammanfattning berör de ändringar som får en direkt påverkan.


Ändringar i styrelsens sammansättning och beträffande övriga föreningsfunktionärer

Ändringar i styrelsens sammansättning och ett beslut om att utse eller entlediga en verkställande direktör eller en särskild firmatecknare får verkan först från den tidpunkt då anmälan om ändringen kommer in till Bolagsverket eller den senare tidpunkt som anges i det beslut som anmälan grundar sig på.

Det konstituerande styrelsemötet inleds med att styrelsen konstituerar sig, fördelar rollerna. Direkt därefter ska anmälan om styrelsen sammansättning samt styrelseordförande göras på verksamt.se. Betala även in ändringsavgiften till bolagsverket på fn 900 kr. Därefter kan det konstituerande mötet fortsätta.

Vidare kan anmälan om ändringar inte längre anstå, alla ändringar måste anmälas direkt eftersom det juridiska ansvaret och behörigheten som styrelseledamot är avhängigt av anmälan till Bolagsverket.


Anmälan för registrering

Utöver de uppgifter som redan tidigare ska anmälas till Bolagsverket såsom föreningens postadress, styrelseledamöter etc. har införts ett krav på att även vem som är styrelseordförande, vice verkställande direktör och särskild delgivningsmottagare ska anmälas. Angående ikraftträdande ska anmälan göras då personen utses närmast efter den 1 juli 2018.

Anmälan om föreningens ordförande måste alltså ske hos Bolagsverket via verksamt.se under det konstituerande mötet. Oavsett om ordföranden utses av stämman görs anmälan i samband med att styrelsen anmäls i början av det konstituerande mötet enligt ovan.


Jävig styrelseledamot

 Förtydligande har gjorts i lagen att en jävig styrelseledamot inte ska räknas som närvarande vid bedömningen av om styrelsen är beslutsför. Det räcker alltså inte längre med att konstatera i början av styrelsemötet att styrelsen är beslutsför, en ny bedömning måste göras innan man fattar beslut om någon anmäler jäv.


Revisors och revisorssuppleants mandattid

En revisor eller revisorssuppleant får inte väljas på längre tid än fyra år, det är alltså inte längre möjligt att välja revisor tills vidare. Det finns inte något hinder mot att revisor och revisorssuppleant väljs om efter fyra år. Huvudregeln om mandattiden inte är reglerad i stadgarna är att uppdraget varar ett år varefter nytt utseende ska ske.

Vänligen
Susanne Lindh
VD Förvaltning i Östersund AB

 

 

Förvaltning i Östersund AB

Riksbyggen förvärvade Agenta Förvaltning AB i februari 2018 och vi träffade då en överenskommelse med säljarna om att namnet och loggan för Agenta skulle upphöra. Den tiden är nu kommen och ni har kanske redan börjat märka saker som hänt, om inte så kommer här lite förtydligande.

Bolaget
Bolagsnamnet är Förvaltning i Östersund AB och har varit sen ett par månader tillbaka.

Loggan
Agenta tas bort och ersätts av Riksbyggen.

Hemsidan
www.agentaforvaltning.se avslutas och ny adress är www.rbekonomi.se

Mejl
Alla mejladresser som har xxxxx@agentaforvaltning.se ändras till xxxxx@rbekonomi.se

Allt ovan ska fungera från och med 2018-08-20, men vissa delar är redan igång.

Personal och telefonnummer är detsamma som tidigare och vi hälsar er alla varmt välkomna till RBekonomi.

Vi hoppas att ovan ändringar inte ska störa dina kontaktvägar in till oss utan att du ändå ska känna igen dig.

Med vänlig hälsning
Susanne Lindh
VD Förvaltning i Östersund AB