Stopplagstiftning mot fastighetspaketering i form av "kattrumpor"

Regeringen har föreslagit förändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts från fysisk person till juridiska personer, för att förhindra vissa skattefria överlåtelser, s.k. ”kattrumpor”.

Ett exempel på kattrumpa:

 1. Fysisk person X äger hyresfastighet
  1. Taxeringsvärde: 10 Mkr
  2. Skattemässigt restvärde: 6 Mkr
  3. Marknadsvärde: 12 Mkr
 1. X bildar tillsammans med sina två barn, Y och Z, ett moderbolag och ett dotterbolag. Moderbolaget äger X till 60 % och Y och Z äger 20 % vardera.
 2. X överlåter fastigheten till dotterbolaget mot ersättning understigande taxeringsvärdet, t.ex. 9,9 Mkr. Det räknas som en gåva och är skattefritt för X. Dotterbolaget betalar stämpelskatt ca 0,5 MKr.
 3. Dotterbolaget säljs till extern köpare. Vinsten är skattefri i dotterbolaget.
 4. X, Y och Z kan planera uttag av kapitalet ur moderbolaget så att skatten blir 20-25 %.

Stopplagstiftningen innebär att en fastighet ska anses avyttrad genom försäljning (ej skattefri gåva) om den överlåts till en juridisk person, eller HB, mot ersättning som överstiger fastighetens skattemässiga restvärde.

Effekten innebär att ett belopp motsvarande skillnaden mellan ersättningen och fastighetens skattemässiga värde beskattas hos överlåtaren. I exemplet ovan skulle X bli beskattad för en vinst på 9,9 – 6 = 3,9 Mkr. För att undvika beskattning skulle X kunna överlåta fastigheten till dotterbolaget för 6 Mkr, istället för 9,9 Mkr. X:s skattefria behållning skulle således minska med 3,9 Mkr.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017, men skall tillämpas från och med 28 oktober 2016 (stopplag).