Förslag om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden

Utredningen om Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31) har kommit med sitt betänkande för att stärka konsumentens roll inom bostadsrättsmarknaden. Prisutvecklingen har gjort bostadsrätter till en attraktiv boendeform med stora värden och i dagsläget kan det vara svårt som konsument att bilda sig en uppfattning om föreningens ekonomi och framtida underhållsbehov. Utredningens förslag syftar till att det ska bli enklare att bilda sig en uppfattning om föreningens ekonomi, jämföra bostadsrättsföreningar samt stärka rättsskyddet för konsumenten.

Vi som ekonomisk förvaltare välkomnar förslagen om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden och noterar samtidigt att det är flera av de åtgärder som föreslås vilka vi redan idag tillämpar. Förslaget om att införa kassaflödesanalys i årsredovisningen och att ta med nyckeltal i form av fastighetens skuldsättningsgrad är bitar vi som förvaltare redan idag tycker är viktiga och har med i våra årsredovisningar.

Nedan följer ett urval av de åtgärder som utredningen föreslår i sitt betänkande:

  • Tvingande komponentuppdelning av fastigheten för att beräkna avskrivningar, i dagsläget K3. Utredningen anser att avskrivning enligt kopmonentuppdelning ger avskrivningar som på ett mer rättvisande sätt motsvarar slitaget i fastigheten och bättre rustar föreningen för framtida underhållskostnader.

  • Förslag på samlad vägledning för bostadsrättsföreningar gällande redovisningen och uppställningen av årsredovisningens innehåll.

  • Att medlemskap bör erhållas vid tillträdet vid köp, byte och gåva och inte vid avtalsdatum

  • Förslaget om förbud att inträda andra typer av avtal om framtida upplåtelse än förhandsavtal, vilket innebär att man tar bort möjligheten att teckna bokningsavtal vid nyproduktion

  • Utökningen av de åtgärder i lägenheten som kräver styrelsens tillstånd.

  • Möjlighet att överklaga beslut av styrelsen avseende ombyggnation till hyresnämnden.

 

Hela Utredningen om Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31) hittar ni på denna länk ->