Stadgeändring

I samband med lagändringen som trädde i kraft den 1 juli 2016 har det blivit aktuellt för många föreningar att se över sina stadgar. Stadgar som inte följer den nya lagstiftningen behöver ändras före den 30 juni 2018. Lagändringen innebär bl.a. att kallelsetiden till föreningsstämman har ändrats och även tidpunkten när årsredovisningen samt revisionsberättelsen senast ska hållas tillgänglig för medlemmarna.

Lagändringen innebär även nya möjligheter som t.ex. att använda sig av tekniska kommunikationshjälpmedel i samband med kallelse till stämman. Utöver dessa ändringar var det inte längesen redovisningsreglerna ändrades beträffande de kostnader som årsavgifterna måste täcka, vilket är viktigt att uppdatera i sina stadgar om ni inte redan gjort det. Föreningen kan även ta tillvara på möjligheten att ta ut en avgift vid andrahandsuthyrning.


Oavsett vilket alternativ ni vill ha hjälp med så förser vi er med följande:

  • Information om hur stadgarna ska kunna röstas igenom
  • Presentationsunderlag till stämman
  • Hjälper er att registrera de nya stadgarna hos Bolagsverket.

Grunderbjudande

Uppdatering av befintliga stadgar: Förutsatt att vi får era befintliga stadgar i Word-format, ändrar vi lydelsen gällande avgiftsuttag och lägger till rätten att ta ut en extra avgift för andrahandsuthyrning. Vi uppdaterar även de tidpunkter som förändrats beträffande kallelse till stämman och handlingarna inför den.

Nya moderna branschstadgar: Vi ger er helt nya stadgar med moderna lydelser. Stadgarna inkluderar möjlighet till digital kommunikation med era medlemmar och en utförlig redogörelse över medlemmars underhållsansvar.

Tjänster utöver grunderbjudande

Om ni inte har era stadgar i Word-format eller har önskemål om andra specifika ändringar kan vi hjälpa er på löpande räkning. Vid beställning får ni uppgifter om beräknad tidsåtgång beroende på vilka ändringar ni önskar göra.

Likviditetsprognos

Står ni inför nya investeringar eller renoveringar? Eller vill ni veta mer om hur en extraamortering på föreningens lån skulle påverka era räntekostnader på sikt? I samband med budgetarbetet väcks många frågor angående föreningens likviditet och vi hjälper er gärna! Våra likviditetsprognoser visar era in- och utbetalningar månad för månad och dessutom ingår en femårsprognos där ni kan se hur t.ex. extraamorteringar och ändring av årsavgifterna påverkar er ekonomi över tiden.


Ekonomisk analys

I samband med budget eller årsbokslut uppkommer ofta frågan om föreningen har en bra ekonomi. Vi erbjuder därför er en analys över den ekonomiska ställningen i föreningen utifrån ett helhetsperspektiv för att besvara den frågan.

Vi ger en överskådlig bild av föreningens intäkter och kostnader, om ni går med vinst eller förlust och huruvida föreningen har medel för att täcka framtida underhåll. Ni kan också välja att vi ska anpassa analysen för att rikta sig till era medlemmar eller andra intressenter för att de lättare ska förstå föreningens ekonomi.