E-signering

Vi på RBEkonomi jobbar aktivt för att ligga i framkant med nya tekniska och miljömässigt hållbara lösningar. Nu introducerar vi nästa steg i digitaliseringen för våra kunder.

Idag lanserar vi den efterlängtade funktionen E-signering i vår populära styrelseportal, vilket innebär att styrelsen kan signera dokument digitalt. Signering kan även ske av externa parter, allt som behövs är en mailadress. Funktionen kan användas på flera olika sorters dokument, såsom protokoll, avtal och hyreskontrakt. Det signerade dokumentet får ett verifikat som gör signeringen juridiskt bindande.

Vi hoppas att denna nyhet ska förenkla och effektivera styrelsens administrativa arbete!

Ny lag om ekonomiska föreningar

Ny lag om ekonomiska föreningar trädde i kraft den 1 juli 2018.

I mångt och mycket överensstämmer den med den tidigare men på vissa punkter skiljer den sig åt vilket påverkar såväl bostadsrättsföreningar som kooperativa hyresrättsföreningar. Nedan sammanfattning berör de ändringar som får en direkt påverkan.


Ändringar i styrelsens sammansättning och beträffande övriga föreningsfunktionärer

Ändringar i styrelsens sammansättning och ett beslut om att utse eller entlediga en verkställande direktör eller en särskild firmatecknare får verkan först från den tidpunkt då anmälan om ändringen kommer in till Bolagsverket eller den senare tidpunkt som anges i det beslut som anmälan grundar sig på.

Det konstituerande styrelsemötet inleds med att styrelsen konstituerar sig, fördelar rollerna. Direkt därefter ska anmälan om styrelsen sammansättning samt styrelseordförande göras på verksamt.se. Betala även in ändringsavgiften till bolagsverket på fn 900 kr. Därefter kan det konstituerande mötet fortsätta.

Vidare kan anmälan om ändringar inte längre anstå, alla ändringar måste anmälas direkt eftersom det juridiska ansvaret och behörigheten som styrelseledamot är avhängigt av anmälan till Bolagsverket.


Anmälan för registrering

Utöver de uppgifter som redan tidigare ska anmälas till Bolagsverket såsom föreningens postadress, styrelseledamöter etc. har införts ett krav på att även vem som är styrelseordförande, vice verkställande direktör och särskild delgivningsmottagare ska anmälas. Angående ikraftträdande ska anmälan göras då personen utses närmast efter den 1 juli 2018.

Anmälan om föreningens ordförande måste alltså ske hos Bolagsverket via verksamt.se under det konstituerande mötet. Oavsett om ordföranden utses av stämman görs anmälan i samband med att styrelsen anmäls i början av det konstituerande mötet enligt ovan.


Jävig styrelseledamot

 Förtydligande har gjorts i lagen att en jävig styrelseledamot inte ska räknas som närvarande vid bedömningen av om styrelsen är beslutsför. Det räcker alltså inte längre med att konstatera i början av styrelsemötet att styrelsen är beslutsför, en ny bedömning måste göras innan man fattar beslut om någon anmäler jäv.


Revisors och revisorssuppleants mandattid

En revisor eller revisorssuppleant får inte väljas på längre tid än fyra år, det är alltså inte längre möjligt att välja revisor tills vidare. Det finns inte något hinder mot att revisor och revisorssuppleant väljs om efter fyra år. Huvudregeln om mandattiden inte är reglerad i stadgarna är att uppdraget varar ett år varefter nytt utseende ska ske.

Vänligen
Susanne Lindh
VD Förvaltning i Östersund AB

 

 

Förvaltning i Östersund AB

Riksbyggen förvärvade Agenta Förvaltning AB i februari 2018 och vi träffade då en överenskommelse med säljarna om att namnet och loggan för Agenta skulle upphöra. Den tiden är nu kommen och ni har kanske redan börjat märka saker som hänt, om inte så kommer här lite förtydligande.

Bolaget
Bolagsnamnet är Förvaltning i Östersund AB och har varit sen ett par månader tillbaka.

Loggan
Agenta tas bort och ersätts av Riksbyggen.

Hemsidan
www.agentaforvaltning.se avslutas och ny adress är www.rbekonomi.se

Mejl
Alla mejladresser som har xxxxx@agentaforvaltning.se ändras till xxxxx@rbekonomi.se

Allt ovan ska fungera från och med 2018-08-20, men vissa delar är redan igång.

Personal och telefonnummer är detsamma som tidigare och vi hälsar er alla varmt välkomna till RBekonomi.

Vi hoppas att ovan ändringar inte ska störa dina kontaktvägar in till oss utan att du ändå ska känna igen dig.

Med vänlig hälsning
Susanne Lindh
VD Förvaltning i Östersund AB

Agenta Förvaltning byter ägare

Riksbyggen har den 19 februari 2018 förvärvat Agenta Förvaltning AB och utökar därmed sin redan omfattande verksamhet inom affärsområdet fastighetsförvaltning. Agenta Förvaltning AB, med säte i Östersund, kommer att drivas som ett dotterbolag till Riksbyggen. Verksamheten kommer att bedrivas vidare i oförändrad form.

Riksbyggen är en stabil organisation med mångårig erfarenhet av ekonomisk förvaltning. Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare som för närvarande förvaltar ca 200 000 bostadsrätter i 3 629 bostadsrättsföreningar samt ett stort antal hyresrätter och kommersiella/offentliga lokaler. När det gäller byggandet av bostäder så har Riksbyggen planerade och pågående nyproduktionsprojekt av hyres- och bostadsrätter i över 60 kommuner över hela landet, från Ystad till Kiruna.

"Vi är glada över att få tillhöra en stor och professionell organisation inom fastighetsförvaltning och tror att vår goda och personliga service i kombination med Riksbyggens resurser och långsiktighet kommer att innebära ett stort värde för personal och kunder, både befintliga och nya. Vi är också nöjda med att vi får fortsätta att utveckla verksamheten här i Östersund med den fina kompetens och arbetssätt som byggts upp här."    - Tom Pripp, VD Agenta Förvaltning

Anmälan av verklig huvudman

Riksdagen har beslutat att företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. En verklig huvudman är den eller de personer som äger eller kontrollerar en förening (över 25% av rösterna).

I en förening anses inte den sittande styrelsen vara en verklig huvudman utan kontroll görs av varje enskild medlem. Högst troligt har föreningen ingen verklig huvudman men även det måste registreras.

Registreringen är kostnadsfri och sker elektroniskt via Bolagsverkets hemsida och e-tjänst.  Registreringen måste utföras av en ledamot i styrelsen senast den 31 januari 2018.

 

Hur påverkar nya dataskyddsförordningen (GDPR) er som bostadsrättsförening?

Den nya dataskyddsförordningen från EU träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter nuvarande personuppgiftslagen. Förordningen innebär en förstärkning av skyddet för personuppgifter för fysiska personer. En bostadsrättsförening är personuppgiftsansvarig över sina medlemmars personuppgifter och som er ekonomiska förvaltare bistår vi er som personuppgiftsbiträde. Detta innebär att de nya kraven påverkar både er som förening och oss som förvaltare.

Vad innebär då de nya reglerna? Nedan följer några exempel på viktiga ändringar

 • Kravet på samtycke för behandling av personuppgifter har utökats. Det är t.ex. möjligt att begära att få sina uppgifter raderade och att få ut de uppgifter man lämnat (dataportabilitet)

 • Personuppgifter får inte bevaras längre tid än nödvändigt. Här kan dock även andra lagar träda in som påverkar denna tid, som t.ex. bokföringslagen. Vidare utredning pågår beträffande anpassning till våra nationella lagar.

 • Personuppgifter får inte användas för annat ändamål än det ursprungliga. Bestämmelsen är i sig ingen nyhet i Sverige, men innebär ett utökat skydd mot att personuppgifter olovligen används vid t.ex. marknadsföring.

 • Vid ett allvarligt dataintrång måste berörda personer informeras och även Datainspektionen.

  Vill du veta mer? Gå in på Datainspektionens hemsida: http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/dataskyddsdagen/

De personuppgifter som åligger föreningen att hantera för att följa lagen är fortsatt godkända att hantera enligt den nya förordningen. Föreningen är enligt bostadsrättslagen skyldig att föra medlems och lägenhetsförteckning vilket därmed tillåter lagring av de uppgifter lagen kräver. Övriga uppgifter exempelvis föreningens egna kontaktlistor över medlemmar/kölistor eller andra uppgifter som föreningen har hos sig behöver ses över för att säkerställa att det finns ett samtycke till lagring av personuppgift samt att man vet vilka uppgifter som hanteras.

Förslag om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden

Utredningen om Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31) har kommit med sitt betänkande för att stärka konsumentens roll inom bostadsrättsmarknaden. Prisutvecklingen har gjort bostadsrätter till en attraktiv boendeform med stora värden och i dagsläget kan det vara svårt som konsument att bilda sig en uppfattning om föreningens ekonomi och framtida underhållsbehov. Utredningens förslag syftar till att det ska bli enklare att bilda sig en uppfattning om föreningens ekonomi, jämföra bostadsrättsföreningar samt stärka rättsskyddet för konsumenten.

Vi som ekonomisk förvaltare välkomnar förslagen om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden och noterar samtidigt att det är flera av de åtgärder som föreslås vilka vi redan idag tillämpar. Förslaget om att införa kassaflödesanalys i årsredovisningen och att ta med nyckeltal i form av fastighetens skuldsättningsgrad är bitar vi som förvaltare redan idag tycker är viktiga och har med i våra årsredovisningar.

Nedan följer ett urval av de åtgärder som utredningen föreslår i sitt betänkande:

 • Tvingande komponentuppdelning av fastigheten för att beräkna avskrivningar, i dagsläget K3. Utredningen anser att avskrivning enligt kopmonentuppdelning ger avskrivningar som på ett mer rättvisande sätt motsvarar slitaget i fastigheten och bättre rustar föreningen för framtida underhållskostnader.

 • Förslag på samlad vägledning för bostadsrättsföreningar gällande redovisningen och uppställningen av årsredovisningens innehåll.

 • Att medlemskap bör erhållas vid tillträdet vid köp, byte och gåva och inte vid avtalsdatum

 • Förslaget om förbud att inträda andra typer av avtal om framtida upplåtelse än förhandsavtal, vilket innebär att man tar bort möjligheten att teckna bokningsavtal vid nyproduktion

 • Utökningen av de åtgärder i lägenheten som kräver styrelsens tillstånd.

 • Möjlighet att överklaga beslut av styrelsen avseende ombyggnation till hyresnämnden.

 

Hela Utredningen om Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31) hittar ni på denna länk ->

Utredningen kring fastighetspaketering överlämnad till riksdagen

Den 2017-03-30 överlämnade Utredningen om vissa frågor inom fastighets och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27), den s.k. paketeringsutredningen, till regeringen. Om förslaget går igenom innebär det att skattemässiga effekter för försäljning av fastigheter vilket riskerar att bromsa bostadsbyggandet samt påverka övriga fastighetstransaktioner. Detta trots att utredningen visar att fastighetsbranschen inte gynnas skattemässigt jämfört med andra skatteområden med nuvarande regelverk.

Utredningen av fastighetspaketeringen i sin helhet hittar ni på Riksdagens hemsida via nedan länk:

http://www.regeringen.se/4967a7/contentassets/65a57f7eb53143f59b26f98f22794f8a/vissa-fragor-inom-fastighets--och-stampelskatteomradet-sou-201727